Interim manažment

pre softvérové spoločnosti

 

Špecializujem sa na softvérové spoločnosti


Technologické spoločnosti sú veľmi špecifickým odvetvím z viacerých dôvodov.

Je dôležité si uvedomiť hneď od začiatku, že hlavným zdrojom pridanej hodnoty v softvérových spoločnostiach sú ich ľudia, nie technológia. Od tejto hodnoty sa odvíja celé fungovanie spoločnosti.

Všetky oddelenia spoločnosti musia pracovať v súlade s ostatnými.

Rád spájam ambiciózne nápady s dobrou exekúciou a využívam svoje skúsenosti na budovanie prosperujúcich firiem, kde má každý člen kolektívu chuť pracovať.

Interim manažér Viktor Pieš

Logika na prvom mieste

Softvérové produkty nie sú hmatateľné. Ich jednoduché použitie v praxi a pochopenie používateľom sprevádza dlhá cesta.

Od nápadu, k logike fungovania, architektúre návrhu až k technológií a UX a UI.

Najväčšia časť pridanej hodnoty softvéru leží práve v jej logických vzorcoch, uchovaných v riadkoch kódu, určených na opakované použitie. Preto bez ohľadu na technológiu je práve logika spôsob, ktorý vám pomôže odhaliť zmysel fungovania každého softvéru.


Svet plný skratiek

Každý technologický produkt je jedinečný.

Na to, aby ste sa vedeli zorientovať v tomto zložitom systéme, je nutné poznať základné princípy orientácie.

Software as a service, On-premise, Open-source, Hosting, Cloud, Scrum, Agile, Waterfall, Kanban, Customer aquisition cost, Customer lifetime value, Churn, Upsell, MRR, ARR, NPS, CSAT.

Skratky ako tieto sú len zlomkom zo zložitých ukazovateľov a pojmov v odvetví technológií a bezpochyby patria do slovníka technologických manažérov.Komunikácia ako základ úspechu

Aj tie najlepšie nápady dokážu zlyhať na zlej komunikácií.
Na zhmotnenie vízie nehmotného produktu musíte vedieť veľmi jasne a zrozumiteľne komunikovať to, čo chcete dosiahnuť a vyriešiť.
Hoci je vývoj nosnou časťou budovania produktu, jeho postavenie sa nachádza v prepojenom cykle komunikácie.

Marketing, obchod, zákaznícka podpora a vývoj sú spojené od začiatku nápadu až po spätnú väzbu od zákazníka. Ich vzájomné prepojenie na komunikačnej aj ľudskej úrovni je kľúčom k úspechu.

Pomôžem vám s manažmentom?      Kontaktujte ma


Čo je interim manažment

Ako už názov naznačuje, interim manažment je dočasný spôsob manažmentu, ktorého hlavným cieľom je dočasne obsadiť dôležitú pozíciu riaditeľa alebo manažéra za účelom riešenia problémov, urgentnej situácie. 

Interim manažment predstavuje novú formu efektívneho využívania kvalifikovaného know-how alebo best-practice z konkrétneho odboru bez rizík, ktoré so sebou prináša klasický zamestnanecký pomer.

Interim manažér je vysoko kvalifikovaný odborník na danú oblasť s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami. Jeho pôsobenie býva časovo ohraničené (zvyčajne sa pohybuje od 3 mesiacov až po 2 roky) a jeho úlohou je vykonať, zabezpečiť alebo dosiahnuť konkrétne ciele.


Kedy využiť interim manažment

Zmeny po akvizícii   

Obsadenie interim manažéra je riešením pri výmene manažmentu po procese akvizície spoločnosti. Cieľom je maximalizácia potenciálu nadobudnutých spoločností a dosiahnutie synergických efektov, ktoré boli motiváciou na vstup investora. 

Zastúpenie v manažmente 

Výpadok člena manažmentu vie spoločnostiam spôsobiť veľké prevádzkové problémy. Prípady kedy je potrebné zastúpenie vyriešiť sú: výpoveď kľúčového zamestnanca, odchody spoločníkov alebo majiteľov, zdravotné problémy alebo odchod na materskú dovolenku. Krátkodobé zastúpenie profesionálom vie toto obdobie pokryť dostatočne na obsadenie vhodným kandidátom.  

Reorganizácia spoločnosti 

Spoločnosti za svoju existenciu prechádzajú rôznymi zmenami. Príkladmi zmien sú generačná výmena v rodinných podnikoch, prispôsobenie sa novým trendom, prechod do online prostredia. Tento proces je nutné koordinovať niekým nestranným s adekvátnymi skúsenosťami.

 Digitalizácia firiem             

Prispôsobenie sa novým trendom, ktorým spoločnosti čelia je základom ich prežitia. Jednou z najväčších zmien je zvýšená potreba presunu práce do online priestoru, zavedenie home officu, riadenie práce na diaľku a s tým súvisiaca kontrola odvedenej práce a koordinácia. Tieto procesy predstavujú základ digitalizácie firiem.

  Implementácia zmien

Dobrými príkladmi na implementáciu zmien sú zavádzanie nového informačného alebo ERP systému, nasadzovanie novej eshopovej platformy, výber a rozbeh spolupráce s novými agentúrami alebo inými strategickými partnermi, implementácia nových pracovných postupov ako napríklad agilného fungovania spoločnosti.

 Zvýšenie efektivity

Ak spoločnosti hľadajú overené riešenie na optimalizáciu nákladov, zvýšenie ziskovosti, rast trhového podielu alebo vyššiu efektivitu v rámci uskutočňovaných procesov, riešením je angažovanie interim manažéra. Aký je rozdiel medzi interim manažmentom a poradenstvom

Zásadným rozdielom oproti konzultačným službám v poradenstve je, že interim manažér disponuje aj rozhodovacou právomocou a navrhované zmeny sám zavádza do praxe. Organizačné zmeny a situáciu v spoločnosti otvorene komunikuje a koordinuje priamo s líniovými manažérmi, aby nemal skreslené informácie a dohliadol priamo na realizáciu požadovaných zmien.

Oproti bežným zamestnancom by mala byť  jeho pozícia vnímaná majiteľmi spoločnosti na úrovni partnerstva. Jeho pôsobenie do spoločnosti prináša objektívny pohľad na riešenie problémov bez zaujatosti a nie je ovplyvnený zvykovým právom, preto hľadá čo najefektívnejšie spôsoby na dosiahnutie požadovaných cieľov.

Častokrát sa cítia majitelia alebo partneri ohrození príchodom nového manažéra, ak by sa jednalo o klasického zamestnanca. V prípade interim manažéra je od začiatku spolupráce jasne definované čo je jeho úlohou a aké je časové obdobie jeho pôsobenia. Po dosiahnutí vytýčených cieľov dochádza k ukončeniu spolupráce a odovzdaniu potrebných informácií.

Medzi hlavné ciele interim manažéra patrí aj zabezpečenie kontinuity svojich opatrení a odovzdanie informácií majiteľom alebo partnerom spoločnosti, aby mohli využiť maximálny potenciál už zavedených opatrení.Výhody interim manažmentu

Výhody Interim manažmentu - dostupnosť

Dostupnosť

Interim manažér môže začať pracovať v krátkom čase a nie je potrebné realizovať zdĺhavý výberový proces, keďže sa jedná o splnenie konkrétneho cieľa v stanovenom čase.

Výhody Interim manažmentu - skúsenosti

Skúsenosti

Svojimi bohatými skúsenosťami môže interim manažér presahovať požiadavky na prácu alebo výsledok. Keďže nemusíte riešiť aspekt motivácie z dlhodobého hľadiska získate na prácu vysoko kvalifikovaného človeka, ktorý dokáže vytýčené ciele dosiahnuť. 

Výhody Interim manažmentu - zameranie na cieľ

Zameranie na cieľ

Zmyslom obsadenia interim manažéra je dosiahnutie vytýčených cieľov s jasným definovaním merateľných výstupov.

Výhody Interim manažmentu - odovzdanie know-how

Odovzdanie know-how

Okrem implementácie očakávaných zmien v spoločnosti je cieľom aj odovzdanie patričných znalostí na pokračovanie v už zavedených zmenách.

Výhody Interim manažmentu - návratnosť investície

Návratnosť investície

Náklady na interim manažéra sú vyššie ako na zamestnanca. S vyššou cenou však prichádza garancia dosiahnutia výsledkov obsiahnutá priamo v podstate spolupráce, ktorá vám garantuje návratnosť hlavne pri porovnaní s alternatívou opakovaného obsadenia pozície zamestnancom alebo z učinenia nesprávnych rozhodnutí.

Máte záujem o interim manažment?      Kontaktujte ma